Κύματα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Στη θέση x=0 ενός γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου υπάρχει πηγή κύματος η οποία αρχίζει να ταλαντώνεται σύμφωνα με την εξίσωση y= 0,2ημπt (μονάδες στο S.Ι.) Το κύμα που δημιουργείται διαδίδεται και προς τις δύο κατευθύνσεις με ταχύτητα υ=1m/s.

i) Να βρείτε τις εξισώσεις των δύο κυμάτων που δημιουργούνται.

ii) Να σχεδιάστε τη μορφή του ελαστικού μέσου τις χρονικές στιγμές t1=1s και t2=1,5s.

Απάντηση:

 

Advertisements