Απομακρύνουμε κατακόρυφα προς τα πάνω το σώμα Α, κατά y1=0,1m και σε μια στιγμή

Απομακρύνουμε κατακόρυφα προς τα πάνω το σώμα Α, κατά y1=0,1m και σε μια στιγμή που θεωρούμε t=0, το αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί εκτελώντας Continue reading «Απομακρύνουμε κατακόρυφα προς τα πάνω το σώμα Α, κατά y1=0,1m και σε μια στιγμή»

Advertisements

Το ελατήριο

το Α βρίσκεται σε ύψος h=0,45m ηρεμούν όπως στο σχήμα, όπου το ελατήριο έχει σταθερά k=100Ν/m, ενώ το Α βρίσκεται σε ύψος h=0,45m ηρεμούν Continue reading «Το ελατήριο»

Εσωτερική ενέργεια.

Ένα αέριο πραγματοποιεί τις μεταβολές του διπλανού σχήματος. Αν κατά την μεταβολή ΑΒ απορροφά θερμότητα 200J, ενώ κατά την ΒΓ παράγει έργο 150J, χωρίς να ανταλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον:
 1. UΑ=UΓ
 2. UΑ>UΓ
 3. Η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του αερίου είναι μεγαλύτερη στην κατάσταση Α παρά στην Γ.
 4. ΔUΑΓ= + 50 J.

Απάντηση:

Μέση Κινητική Ενέργεια.

Διαθέτουμε δύο δοχεία ίσου όγκου. Το πρώτο περιέχει υδρογόνο και το δεύτερο οξυγόνο, στην ίδια θερμοκρασία. Η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του υδρογόνου είναι:

α) Ίση με τη μέση κινητική ενέργεια των μορίων του οξυγόνου.

β) Η μισή της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του οξυγόνου.

γ) Διπλάσια της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του οξυγόνου.

δ) Τετραπλάσια της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του οξυγόνου.

Έργο δύναμης- ροπής και Κινητική Ενέργεια.

Το ομοαξονικό σύστημα των δύο κυλίνδρων με ακτίνες R1=0,1m και R2=0,5m ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Τυλίγουμε γύρω από τον κύλινδρο ακτίνας R1 ένα αβαρές νήμα, ασκώντας στο άκρο του Α οριζόντια δύναμη F=40Ν. Το σύστημα αρχίζει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. Για μετακίνηση κατά x=10m του άξονα των κυλίνδρων, να βρεθούν:

 1. Το έργο της δύναμης F.

 2. Η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο κυλίνδρων.

Απάντηση:

Τάση του νήματος και επιτάχυνση.

Η ομογενής ράβδος ΑΒ του σχήματος, έχει μάζα Μ και μήκος L, συνδέεται στο άκρο της Α σε άρθρωση και ισορροπεί οριζόντια δεμένη στο άκρο νήματος στο σημείο Μ, όπου (ΑΜ)= ¾ L , ενώ στο άκρο της Β κρέμεται με άλλο νήμα σώμα Σ μάζας ½ Μ. Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς το άκρο Α, Ι = 1/3 ΜL2.

Α) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:

 1. Στην ράβδο ασκούνται 3 δυνάμεις. Μια από το νήμα η Τ1, το βάρος της W και το βάρος του Σ.
 2. Η δύναμη που ασκείται στο άκρο Β από το νήμα είναι κατακόρυφη και ίση με το βάρος του Σ.
 3. Η τάση Τ1 έχει μέτρο Τ1= Μg+Μg/2= 3/2 Μg.

Β) Σε μια στιγμή κόβουμε τι νήμα (1). Αν Ι η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς το άκρο Α, τότε αμέσως μετά η ράβδος αποκτά γωνιακή επιτάχυνση που υπολογίζεται από τη σχέση:

 1. W·L/2 + W1·L/2= Ι·αγων.
 2. W·L/2 + Τ·L/2= Ι·αγων, όπου Τ η τάση του νήματος (2).
 3. W·L/2 = Ι·αγων.

Γ) Η επιτάχυνση του σημείου Β είναι μεγαλύτερη, ίση ή μικρότερη από την επιτάχυνση του σώματος Σ;

Απάντηση:

Έργο δύναμης και σταθερή ταχύτητα.

Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση οριζόντιας δύναμης F, με σταθερή ταχύτητα.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: Continue reading «Έργο δύναμης και σταθερή ταχύτητα.»