νέο

Γύρω από μια στεφάνη μάζας 2kg έχουμε τυλίξει ένα αβαρές και μη εκτατό νήμα. Τοποθετούμε τη στεφάνη σε κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ=30° και ασκώντας στο άκρο Α του νήματος δύναμη F, παράλληλη στο επίπεδο, η στεφάνη ισορροπεί. i) Να αποδείξετε ότι το επίπεδο δεν είναι λείο και να υπολογίσετε το μέτρο της ασκούμενης δύναμης F.… Read More νέο

Εσωτερική ενέργεια.

Ένα αέριο πραγματοποιεί τις μεταβολές του διπλανού σχήματος. Αν κατά την μεταβολή ΑΒ απορροφά θερμότητα 200J, ενώ κατά την ΒΓ παράγει έργο 150J, χωρίς να ανταλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον: UΑ=UΓ UΑ>UΓ Η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του αερίου είναι μεγαλύτερη στην κατάσταση Α παρά στην Γ. ΔUΑΓ= + 50 J. Απάντηση:

Μέση Κινητική Ενέργεια.

Διαθέτουμε δύο δοχεία ίσου όγκου. Το πρώτο περιέχει υδρογόνο και το δεύτερο οξυγόνο, στην ίδια θερμοκρασία. Η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του υδρογόνου είναι: α) Ίση με τη μέση κινητική ενέργεια των μορίων του οξυγόνου. β) Η μισή της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του οξυγόνου. γ) Διπλάσια της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων… Read More Μέση Κινητική Ενέργεια.

Έργο δύναμης- ροπής και Κινητική Ενέργεια.

Το ομοαξονικό σύστημα των δύο κυλίνδρων με ακτίνες R1=0,1m και R2=0,5m ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Τυλίγουμε γύρω από τον κύλινδρο ακτίνας R1 ένα αβαρές νήμα, ασκώντας στο άκρο του Α οριζόντια δύναμη F=40Ν. Το σύστημα αρχίζει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. Για μετακίνηση κατά x=10m του άξονα των κυλίνδρων, να βρεθούν: Το έργο της δύναμης… Read More Έργο δύναμης- ροπής και Κινητική Ενέργεια.

Τάση του νήματος και επιτάχυνση.

Η ομογενής ράβδος ΑΒ του σχήματος, έχει μάζα Μ και μήκος L, συνδέεται στο άκρο της Α σε άρθρωση και ισορροπεί οριζόντια δεμένη στο άκρο νήματος στο σημείο Μ, όπου (ΑΜ)= ¾ L , ενώ στο άκρο της Β κρέμεται με άλλο νήμα σώμα Σ μάζας ½ Μ. Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως… Read More Τάση του νήματος και επιτάχυνση.